menusearch
khatevizhehnews.ir

رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای پرطرفدار بین دانش‌آموزان

جستجو
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ۱۴:۴:۱
۱۳۹۹/۴/۱۵ یکشنبه
(0)
(0)
رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای پرطرفدار بین دانش‌آموزان
رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای پرطرفدار بین دانش‌آموزان

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مسیر تحصیلی و در یک چشمانداز وسیعتر حتی سرنوشت و آینده شغلی بیش از یک میلیون نفر از دانشآموزان کشور با انتخاب رشته تحصیلی آنها در پایه نهم و پایان دوره متوسطه اول رقم میخورد و طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش این فرآیند امسال از 23 تیر ماه آغاز خواهد شد.

آنچه امروز ملاک عمل هدایت تحصیلی دانشآموزان است، نمره و عملکرد تحصیلی آنها در طول سه سال تحصیل دوره متوسطه اول است و از آنجایی که وزارت آموزش و پرورش در بحث هدایت تحصیلی پروتکل دقیقی ندارد و از همان دوره ابتدایی برنامهریزی مدون برای شناسایی استعداد و علاقه دانشآموز در دست نیست نهایت این میشود که در پایان پایه نهم، نمره ملاک قرار میگیرد و بدون ارائه پرونده مشخصی از استعداد، توانایی و علائق دانشآموز با اجبار به او میگوییم که باید به فلان رشته بروی!

از سوی دیگر اگر رئیسجمهور و مسئولان کشور بارها از مهارت سخن میگوید، آیا برای تحقق این هدف برنامهریزی مشخصی وجود دارد؟ وقتی هنرستانها مناسبترین ظرفیت برای آموزش مهارت و کنترل تب ورود به رشته تجربی هستند چرا به دلیل نبود امکانات یا نیروی انسانی کافی به چشمانداز تعیین شده برای هدایت دانشآموزان به رشتههای فنی نرسیدهایم؟ یا اساساً آموزشوپرورش چقدر توانسته در گفتمانسازی این موضوع و تغییر نگرش خانوادهها به رشتههای فنی و مهارتی موفق عمل کند؟

مدیرکل آموزشوپرورش شهر تهران: از هنرستانها استقبال نمیشود

البته در بحث گرایش دانشآموزان به رشتههای فنیوحرفهای و کاردانش نیز وحدت نظری بین مسئولان آموزش و پرورش مشاهده نمیشود مثلاً در حالیکه عبدالرضا فولادوند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران معتقد است با فشار خانوادهها برای تحصیل فرزندشان در شاخه نظری مواجه هستند و رشتههای ریاضی، تجربی و انسانی بیشترین داوطلب را در تهران دارند و بعضی دانشآموزان که هیچ رشتهای نمیآورند چون در شاخه فنی حرفهای و کاردانش ظرفیت خالی وجود دارد به سمت آن هدایت میشوند.

مدیرکل مشاوره آموزش و پرورش: متقاضیان هنرستانها زیاد است، ظرفیت نداریم!

اما مسعود شکوهی مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش نگاهی کاملاً متفاوت با فولادوند دارد و میگوید "هماکنون تعداد متقاضیان برای تحصیل در هنرستانهای فنی و حرفهای بیش از ظرفیت است و این برای ما هم قابل تأمل است و فشاری که برای تجربی و رشتههای شاخه نظری وجود داشت الان در فنی و حرفهای وجود دارد."

آغاز هدایت تحصیلی از 23 تیر

در همین رابطه مسعود شکوهی مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: روند هدایت تحصیلی جهت دریافت نمون برگهای هدایت تحصیلی به صورت تدریجی از 23 تیرماه آغاز میشود البته شرط اصلی این فرایند ارسال به موقع نمرات دانشآموزان به سیستم همگام توسط مدیران مدارس متوسطه اول و تأیید نهایی توسط رییس اداره آموزش و پرورش منطقه است.

وی افزود: دانشآموزان پس از اعلام میتوانند در سامانه همگام در کارتابل اختصاصی خود فرم هدایت تحصیلی را مشاهده کنند و پرینت بگیرند.

دانشآموزان, وزارت آموزش و پرورش,

ملاک هدایت تحصیلی فقط نمرات دانشآموزان

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت: ملاک هدایت تحصیلی برای ثبتنام در شاخه و رشته تحصیلی صرفاً عملکرد درسی که همان نمرات کتبی 3 ساله دوره متوسطه اول همراه با ظرفیت اعلام شده برای ثبتنام است و سایر بررسیهای مشاورهای فقط جهت راهنمایی و مشاوره به دانشآموزان برای تصمیمگیری بهتر و مطلوبتر از بین گزینههای کسب شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نمرات دانشآموزان دوره متوسطه اول ملاک دقیقی برای هدایت تحصیلی و انتخاب رشته متناسب با استعداد، علاقه و توانمندی دانشآموز است؟ ادامه داد: نمرات دانشآموزان به عنوان یکی از ملاکها میتواند مبنای استعداد یابی قرار گیرد، اما سایر بررسیهای مشاورهای نیز دارای اهمیت هستند همچنین اولویتهای کسب شده مبنای ثبت نام دانش آموزان در صورت وجود رشته و ظرفیت در منطقه است و هیچاجباری بر اساس الویت برای ثبت نام وجود ندارد.

رشتههای فنیوحرفهای در کنار تجربی و انسانی پرطرفدارند

شکوهی متذکر شد: تأکید میکنم رشتههای مربوط به شاخه فنی و حرفهای خوشبختانه از پر طرفدارترین رشتهها برای ثبتنام دانشآموزان در سال تحصیلی آینده است. به طوری که در حال حاضر پذیرش رشتههای این شاخه در کنار رشته علوم تجربی و علوم انسانی بر اساس ظرفیت و رتبه کسب شده صورت می‌پذیرد.

وی گفت:شرایط در شاخه کاردانش به علت کمبود امکانات و بخشی هم به علت تلقی نادرست اجتماعی در خصوص تربیت نیروی کار ماهر در نظام رسمی کمی متفاوتتر است که با تلاش مستمر همکاران معاونت آموزش متوسطه، مشاوران و مدیران مدارس و با تغییر دیدگاه ایجاد شده، طی سالهای اخیر میزان ورود دانشآموزان به مدارس کاردانش نیز افزایش چشمگیری داشته است.

  شکوهی در پایان متذکر شد: البته نگاه مسئولان در طراحی آمایش شغلی، ایجاد رشته بر اساس نیاز شغلی کشور و تجهیز هنرستانها، میتواند در تسهیل گرایش دانشآموزان به رشتههای فنی و کاردانش نقش بسزایی داشته باشد.